رونمایی از سامانه برخط کانون کار آفرینی و اشتغال خادمیاران آستان قدس رضوی استان تهران مورخه 1402/05/09 با حضور جناب آقای عبدالحسینی ریاست کانون کار آفرینی و اشتغال و مسئولین کار آفرینی و اشتغال  مناطق مختلف شهرتهران

اهداف بستر اشتغال و کار آفرینی در مناطق مختلف و توانمند سازی افراد تحت پوشش

ایجاد بستر مهارت آموزی دوره های فنی و حرفه ای ویژه مددجویان و افراد تحت پوشش

ایجادبستر مشاوره کارآفرینی درخصوص تسهیلات بانکی به بنگاه ها و مشاغل زود بازده