شهر های خراسان جنوبی

نام شهر
بیرجند
قائن
طبس
فردوس
نهبندان
بشرویه
سرایان
سربیشه
اسلامیه
حاجی‌آباد
خوسف
خضری دشت بیاض
اسدیه
آیسک
نیمبلوک
طبس مسینا
سه‌قلعه
عشق‌آباد
آرین‌شهر
اسفدن
محمدشهر
مود
شوسف
دیهوک
ارسک
قهستان
گزیک
زهان

logo-samandehi