شهر های زنجان

نام شهر
زنجان
ابهر
خرمدره
قیدار
هیدج
صایین‌قلعه
آب‌بر
سلطانیه
سجاس
سهرورد
زرین‌رود
ماهنشان
دندی
گرماب
نوربهار
کرسف
زرین‌آباد
ارمغانخانه
چورزق
حلب
نیک‌پی

logo-samandehi