معرفی نامه

درخواست برداشت وجه نمایندگان بامکو

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • مدیریت محترم بامکو سلام علیکم احتراما اینجانب .......................... نماینده بامکو با کد نمایندگی ....................با شماره ملی ................................. فرزند ...........................تاریخ تولد ........................... درخواست برداشت وجه از اندوخته حق الزحمه نمایندگی خود را دارم .لذا خواهشمند است که مطابق مقررات حق الزحمه نمایندگی را به شماره حساب ................................شماره کارت .................................شماره شبا.....................................بنام اینجانب آقا / خانم ................... واریز نماید.

logo-samandehi