فراخوان دومین جشنواره ملی صنایع دستی بسیج . سازمان بسیج هنرمندان کشور با همکاری مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی درراستای حمایت از هنر مانده گار جامعه هنرمندان وهم افزایی هنرمندان و صنعتگران بسیجی در رشته صنایع دستی بویژه مناطق کم تر برخورداردرجهت احیاء هنر صنایع دستی و هنرهای منسوخ شده به عنوان هنر تمدن ساز وتلاش درجهت اتصال شبکه تولید به شبکه توزیع با استفاده از ظرفیتهای موجود در وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی و هنرمندان صنایع دستی ،دومین جشنواره ملی صنایع دستی را برگزار می نماید.